Područja prava

Područja prava

Pravo trgovačkih društava

 • Osnivanje društava, podružnica i predstavništava inozemnih društava
 • Ishođenje dozvola za osnivanje i početak rada
 • Provedba promjena temeljnog kapitala i drugih promjena u trgovačkim društvima
 • Izrada pravilnika o radu nadzornog odbora i uprave, korporativno upravljanje
 • Akvizicije, pravni due diligence, izrada transakcijskih i statusnih dokumenata
 • Izrada dokumentacije u vezi bankarskih i financijskih transakcija, instrumenata osiguranja, vrijednosnih papira, zajmova i ostalih financijskih proizvoda
 • Provedba spajanja društava, podjela i drugih statusnih promjena
 • Izrada poduzetničkih ugovora
 • Zastupanje u likvidacijama, predstečajnim i stečajnim postupcima

Trgovačko ugovorno pravo

 • Sudjelovanje u pregovorima s poslovnim partnerima stranaka
 • Pravno savjetovanje pri sklapanju ugovora i drugih pravnih poslova
 • Sastavljanje i recenzije ugovora
 • Izrada pravnih mišljenja i strategije u potencijalnim sporovima

Radno pravo

 • Pružanje svakodnevne pravne podrške trgovačkim društvima i radnicima kroz savjetovanje o svim pitanjima iz područja radnog prava
 • Izrada ugovora o radu
  Izrada odluka o pravima i obvezama radnika, pravilnika o radu, sistematizaciji radnih mjesta i drugih općih akata poslodavca
 • Pravno savjetovanje u vezi zaštite na radu
 • Pravno savjetovanje u vezi zapošljavanja stranaca
 • Provođenje disciplinskih postupaka i otkazivanja ugovora o radu
 • Restrukturiranja i kolektivna otkazivanja viška radnika (programi zbrinjavanja viška zaposlenika)

Intelektualno vlasništvo

 • Pravno savjetovanje u području autorskog prava i srodnih prava
 • Zastupanje u postupcima registracije, održavanja i produženja žigova i industrijskog dizajna u Hrvatskoj i inozemstvu
 • Pretraživanje baza podataka o industrijskom vlasništvu u Hrvatskoj i inozemstvu
 • Pravno savjetovanje o mogućnostima registracije
 • Izrada ugovora iz područja prava intelektualnog vlasništva

Nekretnine i razvoj projekata

 • Izrada ugovora o prijenosu vlasništva na nekretninama (kupoprodaja, darovanje itd.)
 • Izrada ugovora o zakupu i najmu
 • Izrada ugovora o građenju, ortakluku, poslovnoj suradnji
 • Zastupanje u postupcima upisa vlasništva i drugih prava u zemljišne knjige
 • Zastupanje u postupcima upisa u katastar
 • Zastupanje u postupcima izvlaštenje
 • Razvoj i financiranje projekata

Neprofitne organizacije

 • Osnivanje
 • Izrada i izmjene osnivačkog akta i općih akata
 • Zastupanje u postupcima promjena registriranih podataka
 • Priprema skupština i sastav odluka

Ovršno pravo

 • Pravno savjetovanje o osiguranju i naplati potraživanja
 • Provjera boniteta dužnika
 • Sastavljanje instrumenata osiguranja plaćanja
 • Pokretanje i provedba postupka prisilne naplate

Rješavanje sporova

 • Zastupanje pred sudovima
 • Zastupanje pred upravnim tijelima
 • Zastupanje pred drugim nadležnim tijelima
 • Zastupanje u postupcima mirenja
 • Zastupanje u postupcima arbitraže

Javna nabava

 • Sastav tenderske dokumentacije
 • Savjetovanje u postupcima javne nabave
 • Zastupanje u postupcima javne nabave
 • Zastupanje po pravnim lijekovima

Odštetno pravo

 • Štete iz ugovora
 • Zaštita potrošaca
 • Štete iz i u vezi s radnim odnosom
 • Nesreće na radu
 • Građevinske štete
 • Štete u prometu
 • Štete iz obavljanja djelatnosti
 • Štete od proizvoda i usluga

Nasljedno pravo

 • Planiranje raspodjele imovine za slučaj smrti
 • Savjetovanje i sastav oporuka i zapisa (legata) i drugih pravnih instrumenata
 • Darovanja
 • Ugovori o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju
 • Zasnivanje doživotnih služnosti
 • Savjetovanje i zastupanje u ostavinskom postupku
 • Izvansudsko i sudsko rješavanje sporova među nasljednicima
 • Potraživanja trecih osoba iz ostavine

Odgovori