Odvjetnik Okroša

Odvjetnički uredBorna Okroša

Odvjetnički ured Borna Okroša pruža odvjetničke usluge prvenstveno iz područja prava trgovačkih društava, trgovačkog ugovornog prava, radnog prava, građanskog prava, pravnog režima na nekretninama, ovrhe i odštetnog prava, a s jednakom kvalitetom i iz segmenta kaznenog prava.

Odvjetnički ured u najvećoj mjeri pruža pravne usluge malim i srednjim poduzetnicima, te fizičkim osobama iz Hrvatske i inozemstva, posebno sa njemačkog govornog područja.

Usluge se pružaju i na njemačkom i engleskom jeziku, a odvjetnički ured surađuje u pružanju pravne pomoći sa više odvjetničkih ureda u Njemačkoj i Austriji.

Pri obavljanju odvjetničke djelatnosti Odvjetnički ured Borna Okroša strogo poštuje odredbe Kodeksa etike odvjetnika kojega je donijela Hrvatska odvjetnička komora, kao i pravila pravne struke.

Odgovori